زنداني‌های رجايی شهر در سومين روز اعتصاب غذا
مردمک / مردمک
13-Apr-2011
اعتصاب غذای ۱۱ نفر از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر، در اعتراض به وضعيت
نامناسب و محروميت از حقوق اوليه‌شان وارد سومين روز خود شد.

آن‌ها گفته‌اند که «تا تغيير رفتار کارگزاران امنيتی و قضايی با زندانيان و خانواده‌های آن‌ها»، به اعتصاب غذا ادامه مي‌دهند.

منصور اسانلو، رسول بداقي، عيسی سحر خيز، حشمت طبرزدي، مهدی محموديان،
کيوان صميمي، رضا رفيعي، جعفر اقدمي، علی عجمي، مجيد توکلی و بهروز جاويد
تهراني، ۱۱ زندانی هستند که در اعتصاب غذای تر به‌سر مي‌برند.

اعتصاب غذای تر به اعتصابی گفته مي‌شود که فرد تنها آب مي‌نوشد و از خوردن ساير مواد خوارکی اجتناب مي‌کند.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark