بازداشت همزمان هشت نفر از دراويش گنابادی در شهرهای مختلف
کلمه / کلمه
13-Apr-2011
ماموران اطلاعات صبح امروز ۲۴ فروردين ماه هشت نفر از دراويش طريقت
نعمت‌اللهی گنابادی در شهرستان‌های بيدخت، قوچان و گناباد را همزمان
بازداشت کردند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark