اعتراض سراسری علیه اعدام زندانیان سیاسی در ایران
کانون زندانیان / کانون
13-Apr-2011
رژیم، ده ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام را گروگان
گرفته است. هرزمان عرصه را تنگ ببیند، به اعدام آن ها دست می زند. اگر
بگوئیم این رژیم دیکتاتوری، سرمایه داری و دینمدار و ارتجاعی واپسگرا و...
است و برای بقای خود به هر جنایتی دست می زند، به بیراه نرفته ایم. اما اگر
صدای اعتراض مان را به مجموعه آن با تمام جناح ها و جنایات اش رساتر و آن
را رسواتر از آنی که هست نکنیم، جان شیرکوها و مصظفی های بی دفاع را در
دستان پلید این جانیان رها کرده ایم.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark