انحلال بند زنان در زندان گوهردشت و انتقال ناگهانی زندانيان به نقطه ای نامعلوم
JARAS via Roshangari / جــرس
14-Apr-2011 (one comment)
همچنين غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و
تربيتی كشور، با انتقاد از وضعيت موجود گفته بود "در دو سه سال گذشته ورودی
زندان‌های كشور هميشه روبه افزايش بوده؛ اين در حالی است كه ظرفيت اسمی
زندان‌ها ٨۰ هزار نفر است؛ ولی جمعيت كنونی زندان‌ها بيش از دو برابر آن
است. ما واقعا در زندان‌ها تراكم داريم و اضافه ظرفيت سيصد درصدی در برخی
زندان‌ها سبب شده عده‌ای كف راهروها و اتاق‌ها بخوابند و اين كار ما را سخت
كرده است."

به گفته رئيس سازمان زندان‌ها، ظرف ۱۸ ماه گذشته تعداد زندانيان ايران
۵۵ هزار نفر افزايش يافته است. اسماعيلی همچنين گفته بود:"در دوره يک‌سال و
نيمه مسئوليت من، ۵۵ هزار نفر بر تعداد زندانيان سراسر کشور افزوده شده،
اما حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده است."

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
News Editor

Dear Zendanian

by News Editor on

Welcome and thank you for your contributions to the News Section:

Please take the following into consideration in submitting news items:

1.  Please take out the Iranian dates from your news titles.  They make the titles unnecessarily long and they need to be edited out each time before being featured on the first page.

2.  All your contributions are from Roshangari, yet you name the original sources as your news source.  Please either consider giving links from the original source, or mention Roshangari as the source for your news.  You can add the original source's name, too, by typing "[news source] via Roshangari," as is done on this news item.

Thank you again for your attention.