پیشنهاد یک مرجع تقلید برای اسلامی کردن دانشگاههای ایران
gooya news / gooya
15-Apr-2011

آیت الله جعفر سبحانی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، مشکل دانشگاههای ایران را متون درسی، اساتید و مختلط بودن دانشگاهها دانست.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark