"مکتب ويرانی"!
gooya news / احمد وحدت‌خواه
20-Apr-2011

در مقابل اين "مکتب ويرانی" که در فلسفه ولايت فقيه خلاصه می‌شود، جنبش اصيل آزادی‌خواهی امروز در ميهن ما، در ورای جدال دسته‌بندی‌های ارتجاع مذهبی، دقيقأ همان فلسفه سياسی و رهايی‌بخش نهضت رنسانس است که سرانجام در قالب دموکراسی به برتری شعور انسانی در پناه دانش و عدالت بر خرافات و ستم دست يافت. اين جنبش در پی تبديل "محکوم بودن به زندگی" به "حاکم بودن" بر آن است!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark