مشکل مجاهدین خلق
جنبش راه سبز (جرس) / ابراهیم نبوی
20-Apr-2011

تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از پنجاه سال را نمی توان یافت که در طول زندگی اش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد و تقریبا هیچ ایرانی را نمی توان یافت که اگر هوادار مجاهدین خلق نبوده باشد، حداقل یک ربع در حزب توده عضو نشده باشد. با یک تعریف سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم پنجاه سال گذشته ایران است

>>>
recommended by ali_UK

Share/Save/Bookmark