کابوس رهبری و آن ميخی که برای ما باقی می‌ماند!
gooya news / بابک داد
26-Apr-2011

برخی می‌گويند دعوای احمدی‌نژاد با خامنه‌ای، ساختگی و "جنگ زرگری" است. من هيچ "کيمياگری" را در ميان حاکمان ايران نمی‌شناسم که بتواند چنين جنگ زرگری را طراحی کند و ترتيب بدهد. و بدتر از آن، هيچ "بازيگر قابلی" را نمی‌شناسم که چنين دقيق نقش خود را ايفا کند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark