آغاز سومين هفته اعتصاب غذای زندانيان بند ويژه امنيتی زندان رجايی شهر
کميته دفاع / کميته دفاع
01-May-2011

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: زندانيان سياسی بند ويژه
امنيتی زندان رجايی شهر کرج (گوهردشت) صبح امروز يکشنبه يازدهم فروردين ماه
و برای سومين هفته پياپی اعتصاب غذای اعتراضی خود را از سر گرفتند. زندانيان اعتصاب کننده بند ويژه امنيتی زندان رجايی شهر کرج عبارتند از
منصور اسانلو، رسول بداقي، عيسی سحر خيز، حشمت طبرزدي، مهدی محموديان،
کيوان صميمي، رضا رفيعي، جعفر اقدمي، علی عجمي، مجيد توکلي، بهروز جاويد
تهراني، رضا شريفی بوکانی و خالد حردانی >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark