مهدی بيا!
gooya news / احمد وحدت‌خواه
05-May-2011

انسان عصر ايدئولوژی در جست‌وجوی خوشبختی و بقا "دشمنی" بزرگ‌تر از هم‌نوع خويش نيافته است و از نازيسم آلمانی و کمونيسم روسی گرفته تا فاندامانتاليسم اسلامی همه و همه در اين نسل‌کشی‌ها شريک و هم‌راه هستند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark