وضعيت وخيم جسمی رضا شهابی در بند 209 اوين
Roshangary / Roshangary
07-May-2011
رضا به مدت بيش از يک هفته است که به دلايل نامعلوم و به طور مداوم و شديد
و روزانه چند بار دچار ريزش خون از بينی ميشود تا جايی که به هنگام ملاقات
با خانواده اش نيز دچار خونريزی شده است. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark