کارگران وفعالین کارگری بازداشتی درسنندج فوری وبی قید وشرط آزاد باید گردند!
اتحاد بین المللی / اتحاد بین المللی
08-May-2011

درآستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و دررابطه با برگزاری مراسم اول ماه، محمود صالحی وحسین مرادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری درشهر سقز دستگیر وسپس آزاد شدند. شریف ساعدپناه، صدیق کریمی وخلیل کریمی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران وغالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی، خالد حسینی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، نبی مومنی از کارگران خباز به همراه شیث امانی درسنندج روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت (اول ماه مه) پیش از برگزاری مراسم اول ماه مه به اداره اطلاعات احضار وبازداشت وتعدادی از آنها پس از بازجویی آزاد شدند. کماکان غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی دربازداشت بسر میبرند. درآستانه اول ماه مه از بازداشت شدگان تعهد کتبی مبنی بر عدم برگزاری مراسم اول ماه مه جهت آزادی می خواستند. تعهد کتبی دررابطه با عدم همکاری با کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کا... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark