چهارمين مرحله اعتصاب زندانيان رجايی شهربا يوستن 4 زندانی سياسی ديگر
کميته دفاع / کميته دفاع
08-May-2011

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: چهارمين مرحله از اعتصاب غذای
اعتراضی زندانيان سياسی بند ويژه امنيتی زندان رجايی شهر (گوهردشت) کرج، در
اعتراض به شرايط بسيار بد زندان و همچنين نقض سيستماتيک حقوق بشر از سوی
حکومت جمهوری اسلامي، امروز يکشنبه هجدهم ارديبهشت ماه و با پيوستن چهار تن
ديگر از زندانيان سياسی اين بند آغاز شد.

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسي، دور جديد برنامه
اعتراضی زندانيان سياسی سالن 12 بند چهار زندان رجايی شهر به گفته اعتصاب
کنندگان از امروز آغاز و با پيوستن لقمان مرادي، زانيار مرادي، کريم معروف
عزيز و ابراهيم پيروزي، تحت فشار مقامات امنيتی و سرکوب زندانيان سياسی اين
بند به مدت چهار روز ادامه خواهد يافت.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark