جهان نیوز و نشر اکاذیب برای فرزندان رهبری!
drkhazali.com / مهدی خزعلی
13-May-2011

امروز یکی از دوستان روحانی تماس گرفت و گفت: " جهان نیوز را خوانده ای؟ نوشته است که دو تن از فرزندان رهبری 8 سال در جبهه بوده اند! " می دانی کدام یک 8 سال جبهه بوده است؟

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark