همزمان با اعتصاب و اعتراض دانشجوييِ ٢۵ ارديبهشت
سحام نيوز / سحام نيوز
14-May-2011
همزمان با اعتصاب و اعتراض دانشجوييِ ٢۵ ارديبهشت زندانيان سياسی بند
امنيتی زندان رجايی شهر کرج (گوهردشت) نيز، در ادامه اعتصاب غذای دوره ای
خود، روز يکشنبه ٢۵ ارديبهشت ماه، مجددا اعتصاب غذای اعتراضی خود را از سر
خواهند گرفت. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark