جنگ ميان کهنه‌ثروتمندان و نوثروتمندان،
gooya news / بهروز آرمان
16-May-2011

تازه‌ترين جنگ "ميان کوسه‌ها" در پيوند است با طرح هیأت وزيران برای اجرای ماده‌ی پنجاه و سه قانون برنامه پنجم توسعه، و درآميزی وزارت‌خانه‌های رفاه و امور اجتماعی و کار و راه و مسکن و صنايع و معادن و بازرگانی، و "به‌ويژه" وزارات نيرو و نفت. در اين زمينه، درگيری‌ها بيشتر بر سر چگونگی پخش دلارهای نفتی ميان "خودی‌ها"، و انتقال مالکيت‌های عمومی به "دزدان ولايی"، با اسم رمز "خصوصی‌سازی" است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark