از ترجمه قرآن کريم زمانی تا کتاب بیشعوری محمود فرجامی
gooya news / ف. م. سخن
19-May-2011 (one comment)

به جای مقدمه: فصل بهار، فصل کتاب، فصل نمايشگاه کتاب است. فصل رويش کتاب بر شاخه های نازک و آفت زده ی انتشاراتی ها. فصل اره کردن شاخه ها و بر زمين افکندن ميوه ها به دست زمخت باغ‌سوزانی خشن که در تمام دنيا فقط يک درخت و يک ميوه، تازه آن هم از شاخه ای بخصوص می خواهند. فصل جوانه زدن فکرهای تازه در مغز نويسندگان، و سقط داوطلبانه ی آن ها پيش از تولد. فصل شکوفه دادن اماها و اگرها و شايدها و بايدها، و پژمردن آن ها در نبود خاک حاصل‌خيز و نور آفتاب. اين شماره از کشکول را تقديم می کنيم به درخت های رنج ديده و شاخه های بريده و ميوه های رشد کرده در شرايط دشوار.

ترجمه قرآن کريم زمانی
"... و خدا داناتر است..."

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

Quran is worthless

by mahmoudg on

It has no more worth than Mein Kampf, the Bible, Satanic Versus, Huck Finn, Ths Shah's last ride, The Great war for Civilization, etc, etc. You get my point.