گفت‌وگو با‌ای. ال. دکتروف، به خاطر انتشار تازه‌ترین اثرش: «هومر و لنگلی»
//www.radiozamaneh.com/content/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87 / اکبر فلاح‌زاده
22-May-2011

دکتروف نویسنده بزرگ آمریکایی را با رمان‌های رگتایم و بیلی باتگیت می‌شناسیم. نجف دریابندری با ترجمه‌ی رگتایم نقش مهمی در شناساندن دکتروف به فارسی‌زبانان داشته است. دکتروف که اینک هشتاد ساله شده است در رمان‌هایش بیشتر به تاریخ معاصر آمریکا می‌پردازد و در آن‌ها واقعیت و خیال را به هم می‌آمیزد. او همین شیوه را در آخرین رمانش «هومر و لنگلی» نیز به کار برده است...

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark