گذشتن از ممنوعه‌ها در برابر دروازه‌ی آزادی،
gooya news / شکوه ميرزادگی
26-May-2011

در مراسم وداع با ناصر حجازی، کسی که با رفتارها و گفته‌هايش در حمايت از مردم و در رويارويی با ديکتاتوری، از يک ورزشکار بزرگ ملی به يک قهرمان بزرگ ملی تبديل شد؛ يکی از اين گونه حرکت‌های معنادارِ ضد ممنوعه‌ها اتفاق افتاد. اين حرکت برای مردمان ايران، و به‌ويژه زنان‌مان، بسيار باارزش و اهميت بود. و آن را به‌طور قطع بايد مديون خانم نازيلا شفيعی، همسر و همراه ناصر حجازی بدانيم

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark