از سرداری جنگ تا نوکری رهبر،
gooya news / حميد فرخنده
27-May-2011 (one comment)

نمی‌دانم سردار رضايی نشان ويژه‌ی شجاعت را در جريان جنگ ايران و عراق دريافت کرده است يا نه. اما به‌خاطر گستاخی ايشان در مورد رهبران جنبش سبز که دو سال است علی‌رغم همه‌ی فشارها، تهديدها و تضييقات با راستی قامت و استواری کلام از حرمت آرای مردم دفاع می‌کنند، بايد به او نشان درجه يک چاپلوسی عطا کرد و بر سينه‌اش مدال دنائت آويخت

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Mammad

Could not have said it better

by Mammad on

Mammad