از شورای هماهنگی راه سبزاميد پاک زده است به سرش تا ..
gooya news / ف. م. سخن
31-May-2011

ر کشکول شماره ی (۱۴۹) می خوانيد:
- شورای هماهنگی راه سبز اميد پاک زده است به سرش
- يا حضرت زينب خودت به دادمان برس!
- جمهوری اسلامی خدا را کشته است
- يک ساعت و چهل و نه دقيقه
- آدم کچل شود، کنف نشود...
- رضايی! دکتر شدی، آدم نشدی!
- هايده و بلبل آقا
- عاشقانه نسرين ستوده

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark