تصاویر: در تنها سفرخارجی رضاخان چه گذشت؟
تابناک
02-Jun-2011

سردار سپه، نخست‌وزیر وقت، در ‌آبان ۱۳۰۲ یک جلد کلام‌الله مجید و یک قبضه
شمشیر جواهر نشان به عنوان هدیه برای آتاترک فرستاده و به او تبریک گفت.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark