محجوب: از هر چهار جوان یکی بیکار است
تابناک
02-Jun-2011

نبود آمار و ارقام درست و متقن درباره نرخ بیکاری در کشور، امکان هر نوع
برنامه‌ریزی دقیق و حساب ‌شده را برای برطرف کردن این مشکل دو چندان دشوار
کرده است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark