حذف من یعنی باخت آقا! برای بعد از خرداد آماده شوید
pyknet
02-Jun-2011

احمدی نژاد به نزدیکترین یارانش گفته که
بیت رهبری و شخص آقا، نظام در جمع بندی کلی به حذف من رسیده
اند و به چند دلیل فعلا نمی خواهند آن را کلید بزنند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark