اعلام "راهپیمائی سکوت" در سالگرد کودتای 22 خرداد
pyknet
02-Jun-2011

شرکت کنندگان در این راهپیمایی به هیچ شعاری پاسخ ندهند و از
هر گونه اقدامی که «به خشونت‌طلبان بهانه برای انجام اقدامات
غیرقانونی و ضد انسانی می‌دهد» خودداری کنند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark