كجا فرار كنم؟! واشنگتن خانه من است (خبر ويژه)
kayhannews.ir
05-Jun-2011

«پانته آ فيوضي » در مصاحبه
با يكي از رسانه هاي ضد انقلاب كه در منزل شخصي وي واقع در حومه واشنگتن
صورت گرفت، گفت: اينجا خانه من است از چه فرار كنم.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark