مخالفت ايران و جنبش عدم تعهد با ارجاع پرونده هسته اي سوريه به شوراي امنيت
kayhannews.ir
05-Jun-2011

سيمور هرش طي تحليلي كه در
پايگاه خبري پولتيكو انتشار يافت، آورده است: هيچ مدركي دال بر ساخت جنگ
افزار هسته اي از سوي ايران وجود ندارد ولي اوباما بي دليل نگاه خود را به
اين ادعاي بدون سنديت انداخته است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark