وقتی آقای خامنه‌ای از امام خمينی استفاده ابزاری می کند
gooya news / ناهيد پيلوار
09-Jun-2011

ی خامنه‌ای با اين سخنان خود به روشنی نشان داد، مردم، چه رأی‌دهندگان و چه رأی‌آوردندگان، همه ابزاری برای حفظ و گسترش قدرت او به‌شمار می‌آيند و او به راحتی، حتی از امام خمينی نيز برای حفظ قدرت خود استفاده ابزاری می‌کند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark