در تدارک تدفين جنازه،
gooya news / مسعود نقره‌کار
10-Jun-2011

بيانيه‌ی ۱۲ نفر از کوشندگان سياسی با عنوان "پيکره‌ی مرده‌ی جمهوری اسلامی" بيان خواست سرنگونی حکومت اسلامی‌ست. اين بيانيه علی‌رغم انحراف‌های دگرانديش‌ستيزانه و ضد روشنفکری، گامی به پيش است. اعلام مرگ حکومت اسلامی به معنای تدارک تدفين اين ميت نيز هست، پيش از آن‌که بيش‌تر عفونت بيافريند و شامه بيازارد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark