پايان سنگلاخ خردادماه؟
gooya news / اسماعيل نوری‌علا
10-Jun-2011

از نظر من، جاده صاف‌کن حکومت خمينی و جانشين‌اش وجود تفکر ملی ـ مذهبی (و نه تنها شورای ملی ـ مذهبی) بوده که در سير تکامل خود به آفرينش هيولا منجر شده است. با اين توضيح و تبصره که می‌دانيم در کار سياست پرداختن به نيات و مقاصد نيک و بد و نيز هزينه‌هائی که افراد در راه تحقق آن‌ها می‌پردازند جای چندانی ندارد و اعمال را نه با نيات که با نتايج ملموس و عملی‌شان می‌سنجند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark