توکلی خواستار 'تعقیب قضایی سریع' معاون اول احمدی نژاد شد
BBC Persian
11-Jun-2011

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را متهمی دانست که "نباید حتی یک ساعت معاون رئیس جمهوری باشد" و افزود "قوه قضائیه باید سریعا او را تحت تعقیب قرار دهد".

آقای توکلی شنبه ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن) اظهارات جدید محمود احمدی نژاد در مورد موافقت با رسیدگی به تخلفات اطرافیان خود را غیرواقعی دانست و گفت: "هنگامی که رحیمی مورد تعقیب واقع شد، احمدی نژاد تهدید کرد در مقابل این اقدام ایستادگی می کند".

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark