سالگرد ارتحال جانگداز سوز و تجاوز به دامن عفت امام!
gooya news / هادی خرسندی
13-Jun-2011

- بسمه تعالی. متهم پاشه واسته!
- واستادم که آقا.
- پس متهم بشينه.
- راحتم آقا.
- تفهيم اتهام شدی؟
- فکر نميکنم آقا!
- چرا نشدی؟
- آقا کسی تفهيم نکرد ما هم نشديم.
- وکيل داری؟
- بعله آقا. بيرونه!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark