تأملی بر پرونده تجاوز به زنان در اصفهان و انتقام‌گيری مذهبی،
gooya news / محمد مصطفايی
13-Jun-2011

اتفاقات و عملکرد دستگاه انتظامی و پليس و نيز اظهار نظرهايی که در اين مورد می‌شود نشان می‌دهد که کسانی که به باغ يورش برده و تجاوز کرده‌اند به‌اصطلاح اراذل و اوباش نبوده‌اند و اين عده از افراد از جمله افراد مذهبی‌ای بوده‌اند که قصد انتقام‌گيری مذهبی داشته‌اند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark