3 نفر دیگر از عاملان جنایت خمینی شهر دستگیر شدند
تابناک
16-Jun-2011

در این عملیات همچنین فردی که قصد داشت متهمان را از کشور خارج کند دستگیر شد.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark