هدی صابر و بابی ساندز دو فدايی آزاديخواه !
Roshangary / عباس رحمتی
17-Jun-2011
هدی
صابر در انتخابات سال 88 شرکت نکرد و به کسی رای نداد . در عوض در سیستان
بلوچستان رفت و در محیط پروژه ای و کارگری مشغول به کار شد و در صدد کارهای
«ریشه ای » بود . بهمین دلیل هم تحت عنوان پنهانکاری دستگیر شد . >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark