هدی صابر و بابی ساندز دو فدايی آزاديخواه
roshangari
17-Jun-2011

سابقه آشنايی من با رضا هدی صابر به سالهای 58 باز می گرددد ، اولين بار او را در دفتر « جنبش مسلمانان مبارز (ج.م. م.) در خيابان بهار تهران ديده بودم او خيلی سريع و چابک بود هميشه شتابان و بسمت جلو حرکت می کرد پويايی و پتاسيل بالای او زبانزد همه بود ، او در خيابان بهار در دفتر ج.م.م. بعنوان اديتور نشريه « امت » کار و فعاليت می کرد شايد اين اولين تجربه حرفه ای او در روزنامه نگاری بود در آن زمان جنبش مسلمانان مبارز ( دکتر پيمان ) با گروه ها ی ديگری مثل ، سازمان (جنبش ) مجاهدين خلق و جنبش جاما ( دکتر سامی ) جنبش ( حاج سيد جوادی ) برای دور اول انتخابات مجلس ائتلاف سياسی کرده بودند و هدی کارهای تبليغاتی و تهيه افيش های انتخابات را نيز انجام می داد . هدی کمتر حرف می زد و بيشتر عمل می کرد او عاشق کارش بود .

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark