گزارش يک انتخاباتِ خونين:سخنان خانواده ۴۳ تن از کشته شدگانِ انتخابات
roshangari
17-Jun-2011

مسيح علی نژاد: دو سال از انتخاباتِ دهمين دوره رياست جمهوريِ سال ۱۳۸۸ و شکل گيری جنبشِ اعتراضيِ مردمِ ايران به نتيجه ی اعلام شده اين انتخاباتِ پر اما و اگر از سوی حاکميت می گذرد. ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ضمن اعتراض به تقلبِ صورت گرفته در اين انتحابات بارها آن را يک «کودتای انتخاباتی» توصيف کردند که در نهايت نتيجه اعتراضِ آنها منجر به شکل گيری جنبش سبزِ معترضان در ايران و همچنين شکل گيريِ چندين راهپيماييِ اعتراضی در خيابان های تهران و برخی شهرستان های ايران شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark