نامه اي كه طنزنويس فراري را به دردسر انداخت
kayhannews.ir
17-Jun-2011

گفتني است كه برخي از گروه هاي اپوزيسيون، پيشنهاد «اسب تروا» از سوي ابراهيم نبوي را القاي وزارت اطلاعات مي دانند

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark