سقوط ادامه دار اعتماد عمومی به صدا و سیما
pyknet
17-Jun-2011

چگونگی شمارش آراء و دستیابی به نتایج اولیه وانعکاس سریع آن برای بسیاری از مردم «ابهام آفرین» شد و آنها را دچار تردید کرد.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark