احمدی نژاد پشت در خروجی سردار قالیباف مقابل در ورودی
pyknet
17-Jun-2011


اگر احمدی نژاد در ماه های آینده برکنار شود و تعیین سرپرست
برای ریاست جمهوری تا زمان انتخابات، نیازمند رای گیری نیست!

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark