جنبش ” خشم مردم ” سرنوشت یونان را بدست گرفت !
aayande.wordpress.com / رضا نافعی
17-Jun-2011 (one comment)

هر روز هزاران نفر به میدان سینتاگما می آیند تا در باره گام های بعدی رای
زنی کنند. شباهت این گرد هم آئی ها  با آنچه در آتن عهد باستان در آگورا ـ
بازار شهر ـ که در چند صد متری همین مکان قرار داشته، چشمگیر است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

Just in case!

by پندارنیک on

These two items seem to be  good reads on the subject.