آقای اميرارجمند ... لطفا بی‌خيال!
gooya news / پدرام فرزاد
20-Jun-2011

بگذاريد مردم، ميرحسين موسوی را با عيوبش بشناسند و راه نقد را باز بگذاريد، آن هم با پذيرش واقعيات. اين راه، بهترين راه برای نماياندن يک انسان واقعی به مردم واقعی است. با ادعای بی‌خبری مهندس موسوی از اعدام‌های زنجيره‌ای سال ۱۳۶۷ تنها باعث نزديک‌تر شدن وی به بسياری اتهامات ديگر می‌شويد و بس

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark