روايت اميرخسرو دليرثاني، زندانی سياسي، از اعتصاب غذا و مرگ هدی صابر
رهانا / رهانا
21-Jun-2011
خروج صابر از جهان فانی بر اساس صداقتی بود که هميشه
در زندگی به همراه داشت همانگونه که ورودش به هر کاری از روی صداقت بود و
خداوند نيز برای او در شهادتش برای مردم حجتی برای پيروزی قرار داد. روحش
شاد.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark