متجاوزین به عنف چرا جمع آوری می شوند؟
pyknet
21-Jun-2011

فاجعه از راس حاکمیت تا پائین ترین بخش های
بدنه حاکمیت سرایت کرده است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark