رویدادهای جاری جهان در 12 مقاله لوموند دیپلماتیک
pyknet
21-Jun-2011

جهان در آستانه طوفانی از بحران ها قراردارد.
پیش از همه، بحران در قلب سرمایه داری مالی.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark