اگر در "پارک ژوراسيک" بوديم! نزاع حکومت و دولت و مسئوليت‌های ما،
gooya news / بابک داد
22-Jun-2011

به نظرم در شرايط فعلی، بهترين زمان برای نظاره‌گری دقيق، برنامه‌ريزی برای فردا و اقدام به موقع برای مردم ما به وجود آمده است. دعوای هيولای "دولت کودتايی" با هيولای "حکومت استبدادی"، هر روز که شتاب می‌گيرد باعث ضعيف شدن هر دوی آن‌ها می‌شود

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark