مدارا برای بازگشت به قدرت! نگاهی به سخنان مشاور ميرحسين موسوی در دانشگاه ام‌آی‌تی،
gooya news / حسن زارع‌زاده اردشير
22-Jun-2011

اين شورا و دوستان متحدش همچون مهاجرانی و کديور در خارج کشور و رفسنجانی و خاتمی در داخل کشور که به دنبال "مدارا" و کسب امتياز از جناح حاکم هستند، فراموش کرده‌اند که جوانان و مردم بيش از دو سال در سرکوب شديد بوده و کشته‌ها داده‌اند، ولی آن‌ها همچنان دنبال خلع رئيس دولت که امروزه مغضوب شده، هستند و نمی‌خواهند بپذيرند که جوانان و مردم ديگر از رهبری و نظام عبور کرده‌اند!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark