سوخته‌تر از ژاندارک،
gooya news / شکوه ميرزادگی
22-Jun-2011

در سرزمين ما اما، همچنان ژاندارک‌ها در قامت زهرا کاظمی‌ها، و ترانه‌ها، و هاله سحابی‌ها، و نداها و... و... در آتش خشم و نفرت غير انسانی حکومتی مذهبی می‌سوزند و اين قافله را سر باز ايستادن نيست... و همچنان و هنوز ژاندارک‌های ديگری در صف آتش ايستاده‌اند و نمی‌دانند که چگونه بايد پاسخ اين مردان سراپا خشم و بی‌خرد را بدهند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark