اعتصاب غذای شش تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر در حمایت از ۱۲ زندانی بند ۳۵۰
kalameh / kalameh
23-Jun-2011
کیوان صمیمی، عیسی سحر خیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت
الله طبرزدی شش زندانی سیاسی رجایی شهر کرج هستند که اعلام کردند تا زمانی
که همراهانشان در بند ۳۵۰ اوین در اعتصاب غذا هستند با آنان همراه خواهند
بود و اعتصاب می کنند >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark