اعتصاب غذا، پیکار لحظه به لحظه با مرگ
کلمه / پویا اسراری
23-Jun-2011
هدی صابر ، بابی ساندز ما شد و بهانه فریاد ۱۲ زندانی دیگر
دربند. صابر سعادتمند و با افتخار از دنیا رفت. ۱۲ اعتصاب کننده اوین نیز
افتخار و عزت را برای خویش تضمین کرده اند. اما ما باید چه کنیم؟ منتظر
ظهور بابی ساندز های دیگری باشیم؟ یا صدایشان را در زمان حیاتشان به گوش
جهان برسانیم و در تحقق خواسته های بر حقشان ، که خواسته های اولیه هر
ایرانی است ، یاریگر شان باشیم.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark